Ook gekeken naar de persconferentie met Marc Rutte en Ernst Kuipers? We keken reikhalzend uit naar versoepelingen ook in de sportsector. En die zijn er gekomen! In deze nieuwsbrief alle details over de gevolgen van de nieuwe regels voor Park Startbaan.

Tennis op de buitenbanen en padel

Tennis en padel buiten kunnen weer met 4 personen op een baan, dus dubbelen is weer mogelijk. En het zachte winterweer blijft dit nog steeds mogelijk maken. Als het zo door gaat staan we in februari nog steeds buiten te tennissen. En er is afgelopen weken enthousiast gespeeld. Sommigen spraken letterlijk van een “echt cadeau”. Dus, wat houd je nog tegen?

En ook de padelbanen waren in het nieuwe jaar goed bezet, ook geholpen door het goede weer. Een groot aantal nieuwe spelers kwam kennismaken met padel. Andere sporten zoals voetbal en hockey lagen immers volledig stil. Was het leuk om te doen? Blijf vooral komen.

Tennis op de binnenbanen

Vanaf 15 januari 2022 kan er ook weer binnen worden getennist, zowel single als dubbel. Alle lopende contracten zullen vanaf deze datum weer actief worden. En een baan los huren kan natuurlijk ook, in het schema zit her en der nog wel een gaatje. Kijk voor de mogelijkheden op de site. Voor toegang op de binnenbanen is een geldig Coronatoegangsbewijs nodig. Het bezit hiervan is vereist voor de toegang tot de binnenruimten van Park Startbaan.

Biljart

Het biljartcentrum gaat ook weer open vanaf 15 januari 2022. Voor toegang in het Biljartcentrum is een geldig Coronatoegangsbewijs nodig. Het bezit hiervan is vereist voor de toegang tot alle binnenruimten van Park Startbaan. Hartelijk welkom biljarters, ook jullie hebben we gemist!

Sportcafé

Het Sportcafé moet nog geduld hebben; hopelijk zijn zij ook spoedig aan de beurt om open te gaan. Maar Rick en zijn team gaan niet stil zitten. Zij zullen de bar weer omtoveren tot een coffee-to-go. Dat betekent dat er een beperkt afhaalassortiment te verkrijgen is. Maar met een kopje koffie zitten in het clubhuis is helaas niet toegestaan.

Sanitaire voorzieningen

Kleedkamers, douches en toiletten zijn geopend en te gebruiken.

Basisregels corona

De basisregels corona zijn zo langzamerhand wel bekend: anderhalve meter afstand houden, en mondkapjes gebruiken bij bewegen in de binnenruimten. En, om nogmaals te benadrukken: een geldig Coronatoegangsbewijs is nodig voor de toegang van alle binnenruimten van het park.

Openingstijden Park Startbaan

Vanaf 15 januari gelden ook weer de oude openingstijden van het park: maandag tot vrijdag tot 23.00 uur; zaterdag tot 21.00 uur en zondag tot 22.00 uur. Voor padel is reserveren tot 22.00 uur mogelijk.

Ten slotte: met jullie zijn wij als bestuur heel blij dat er weer kan worden gesport op ons mooie park. De sportsector is bevoorrecht boven sectoren die nog moeten wachten zoals de horeca en de cultuursector. Laten we ons als bevoorrechten gedragen en ons aan de basisregels houden.

Heel veel plezier bij het tennissen, padellen en biljarten!

 

English version

Relaxation of corona rules at Park Startbaan

We were eagerly looking forward to relaxation of the corona rules in the sports sector as well. And they have come! In this newsletter all details about the consequences of the new rules for Park Startbaan.

Tennis on the outdoor courts and padel

Tennis and padel outside can go on a court with 4 people again, so playing doubles is possible again. And the mild winter weather continues to make this possible. If it continues like this, we will still be playing tennis outside in February! And there has been enthusiastic play in recent weeks. Some literally spoke of a “real gift”. So, what’s holding you back?

And the padel courts were also well occupied in the new year, also helped by the good weather. Many new players came to know padel. After all, other sports such as football and hockey were completely at a standstill. Was it fun to do? Please keep coming.

Tennis on the indoor courts

From January 15, 2022, tennis can also be played indoors again, both single and double. All current contracts will become active again from this date. And renting a court separately is also possible, of course, there are still small gaps in the schedule. Look for the possibilities on the site. A valid Corona Check is required for access to the indoor courts. Possession of this is required for access to all the interior spaces of Park Startbaan.

Billiards

The billiard center will also open again from January 15, 2022. A valid Corona Check is required for access to the billiard center. Possession of this is required for access to all interior spaces of Park Startbaan. Welcome billiard players, we missed you too!

Sports cafe

The Sports Café still must be patient; hopefully it will be their turn to open soon. But Rick and his team won’t sit still. They will turn the bar into a coffee-to-go again. This means that there is a limited pick-up range available. But sitting in the clubhouse with a cup of coffee is unfortunately not allowed.

Toilets, showers and changing rooms

Changing rooms, showers and toilets are open and usable.

Basic rules corona

The basic rules of corona are: keep one and a half meters away, and use facemasks when moving in the indoor spaces. And, to emphasize again: a valid Corona Check is required for access to all interior areas of the park.

Opening hours Park Startbaan

From January 15, the old opening hours of the park will also apply: Monday to Friday until 11 p.m.; Saturday until 9 p.m. and Sunday until 10 p.m. Reservations for padel are possible until 10 p.m.

Finally: with you, we as board are very happy that you can work out again at our beautiful park. The sports sector is privileged above sectors that have yet to wait, such as the catering industry and the culture sector. Let’s act like privileged people and stick to the basic rules.

Have fun playing tennis, padel and billiards!