(English version below)

Enkele weken geleden liep ik langs de grachten van mijn geboortestad.

Het was een mistige avond, waarbij de stilte van de maatregelen een desolate indruk gaf.

In het voorbij lopen van een etalageruit zag ik de volgende stelling op het glas bedrukt:

” It’s about time to start dancing in the rain”

Een verheffende boodschap in een bedompte sfeer; wat mij betreft een mooie metafoor voor het moment waar we in leven.

Dat het nog steeds een uitdagende tijd is valt niet te ontkennen; dat wij zelf kunnen beslissen wat het voor ons betekent en wat we ermee kunnen doen is ook een waarheid.

Wellicht dat één van de boodschappen van de afgelopen jaren kan zijn dat gezondheid, zowel fysiek als mentaal, niet gegarandeerd is en dat het respecteren en in stand houden ervan één van de kunsten van het leven is.

Welnu,

Sporten is gezond 🙂

Lachen is gezond 🙂

Ons park gaat aan beide gelegenheid geven.

Naast de sportieve mogelijkheden qua tennis, padel en biljart zullen er vanuit Park Startbaan Events leuke en gezellige evenementen georganiseerd gaan worden om aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen.

Dit alles uiteraard binnen de mogelijkheden van de op dat moment geldende maatregelen.

Er is nog een reden voor een feestje: ons park bestaat 50 jaar!

Dat heuglijk feit gaan we uiteraard gebruiken om alle evenementen een extra tintje te geven en zal als thema het hele jaar aanwezig zijn.

Alle evenementen zullen zo goed mogelijk afgestemd zijn op de periode in het seizoen en de doelgroepen waarvoor ze bedacht zijn.

Dat gezegd hebbende, alle suggesties zijn uiteraard welkom.

Ik ben prima aanspreekbaar; een mailtje naar parkmanager@parkstartbaan.nl wordt met open armen ontvangen.

Laten we hopen dat het een mooi voorjaar gaat worden met een fijn perspectief in het vooruitzicht.

We gaan er samen wat moois van maken!

Blijf gezond en lach.

Manuel

English version:

A few weeks ago I walked along the canals of my hometown.

It was a foggy evening, where the silence of the measures gave a desolate impression.

Walking past a shop window I saw the following statement printed on the glass:

” It’s about  time to start dancing in the rain”

An uplifting message in a muted  atmosphere; as far as I’m concerned, a good  metaphor for the moment we live in.

That it is still a challenging time is undeniable; that we can decide for ourselves what it means to us and what we can do with it is also a truth.

Perhaps one of the messages of recent years may be that health, both physical and mental, is not guaranteed and that respecting and maintaining it is one of the arts of life.

Well

Exercise is healthy 🙂

Laughter is healthy 🙂

Our park is going to give opportunity to both of them.

In addition to the sporting possibilities in terms of tennis, padel and billiards, Park Startbaan Events will organize fun and lively events to meet the needs of our visitors.

All this, of course, within the possibilities of the measures in force at that time.

There is another reason for a party: our park exists 50 years :-).

We will of course use that joyful fact to give all events an extra touch and will be present as a theme throughout the year.

All events will be tailored as well as possible to the period in the season and the target groups for which they were conceived.

That said, all suggestions are obviously welcome.

I’m very approachable; an e-mail to parkmanager@parkstartbaan.nl is welcomed with open arms.

Let’s hope it will be a beautiful spring with a nice perspective in prospect.

We are going to make something beautiful out of it together!

Stay healthy and smile.

Manuel