Algemene voorwaarden en huisreglement Park Startbaan

Park Startbaan is een bij de KvK geregistreerde naam van Stichting Tenniscentrum Startbaan

Versie 7-2024
Januari 2024

Algemene Voorwaarden  

 1. Toepassing en definities

1.1 Deze algemene –inclusief specifieke- voorwaarden en huisreglementen van Park Startbaan (verder; ‘algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op de verhuur van deze sportaccommodatie door Park Startbaan (verder ‘verhuurder’ genoemd) aan rechtspersonen en/of natuurlijke personen (verder ‘huurder’ genoemd). Het huisreglement geldt voor alle bezoekers.

1.2 Verhuurder kan deze algemene en/of specifieke voorwaarden te allen tijde aanpassen. De gewijzigde voorwaarden worden door verhuurder van toepassing verklaard bij het afsluiten van nieuwe contracten dan wel bij gelegenheid van afloop en verlenging van meerjarige contracten. In dat laatste geval zal hij zijn huurders en gebruikers tijdig en vooraf informeren over de wijzigingen en hen een aangepaste versie verschaffen.

1.3 In deze bepalingen wordt verstaan onder:

 1. sportaccommodatie: de accommodatie of deel van de accommodatie die door huurder wordt gehuurd krachtens de overeenkomst waarbij deze algemene bepalingen van toepassing zijn verklaard;
 2. gebruiker: degene die gebruik maakt van de accommodatie, daaronder begrepen de huurder, zijn personeel of medewerkers, bezoekers, verenigingsleden, toeschouwers en mogelijk andere derden;
 3. huisreglement: de door de verhuurder voor de accommodatie voor het feitelijk gebruik gestelde nadere gedrag-, orde- en toegangsregels;
 4. huurovereenkomst: de overeenkomst op grond van van welke huurder de accommodatie huurt;
 5. huurder: rechtspersoon, natuurlijk persoon of diegene die op grond van de overeenkomst waarbij deze algemene bepalingen van toepassing zijn verklaard een (deel van een) accommodatie huurt, verder te noemen ‘huurder’
 6. verhuurder: Park Startbaan.
 1. Algemene gebruiksregels

2.1 Huurder dient de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de bestemming van de accommodatie, met inachtneming van de wet en plaatselijke verordeningen.

2.2 Huurder draagt ervoor zorg dat de gebruikers en al diegene die zich zijnentwege in of op de accommodatie bevinden op grond de overeenkomst, aan het gebruik van de accommodatie gestelde voorwaarden en regels naleven.

2.3 Huurder is alleen gerechtigd om gebruik te maken van het gedeelte van de accommodatie dat door hem gehuurd is, met medegebruik van kantine, toiletten en kleedkamers.

2.4 Huurder draagt ervoor zorg dat het gehuurde te allen tijde intact wordt gehouden en na einde huur weer intact wordt opgeleverd.

2.5 Huurder dient verhuurder, politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten te allen tijde toegang tot de accommodatie te verlenen, en ook de aanwijzingen door of vanwege hen gegeven, stipt op te volgen.

2.6 Verhuurder is bevoegd met het huisreglement ten aanzien van het feitelijk gebruik van een accommodatie nadere regels te stellen met het oog op de orde, netheid, veiligheid, de voorkoming van schade en de regeling van de toegang.

 1. Voorwaarden aan huurder

Tenzij anders geregeld in het huurcontract dient huurder vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan verhuurder voor onder andere:

 1. (sport) evenementen -zoals toernooien- die vanwege de omvang extra voorzieningen vereisen.
 2. (consumptie)artikelen aan te bieden, te verkopen, uit te delen of dit te laten doen;
 3. reclameborden aan te brengen of op enigerlei wijze reclame te maken;
 4. voorzieningen te treffen voor het maken van televisieopnamen of radioverslagen;
 5. de accommodatie aan derden te verhuren of in gebruik te geven;
 6. de accommodatie te gebruiken voor een andere tak van sport of activiteit dan waarvoor de accommodatie bestemd is, dan wel waarvoor deze door hem werd gehuurd;
 7. buiten de uren van openstelling van de accommodatie zich op of in de accommodatie te bevinden of er andere gebruikers, waaronder zijn personeel en/of andere derden toe te laten

Verhuurder kan aan zijn toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 1. Grote evenementen (evenementen van een zodanige omvang dat gemeentelijke vergunning is vereist)

4.1 Bij grote evenementen is een vergunning benodigd die, door huurder, aangevraagd dient te worden bij de gemeente Amstelveen, zodat de huurder/organisator van de wedstrijden en/of het evenement voor aanvang van het evenement aantoonbaar beschikt over een eventueel benodigde vergunning(en). Verhuurder zal hem bij de verkrijging daarvan desgewenst ondersteunen en/of van advies dienen.

4.2 Huurder is aansprakelijk voor iedere schade die tijdens of voortvloeiende uit het gebruik is ontstaan door huurder of door derden. Alle schade ontstaan door of door toedoen van publiek of organisatie zal door verhuurder worden verhaald op huurder. Huurder dient hiertoe een dekkende evenementenverzekering af te sluiten.

4.3 Het is huurder niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, op de accommodatie (sport)evenementen (zoals toernooien) te laten plaatsvinden, die vanwege de omvang extra voorzieningen vereisen. (Artikel 3a)

4.4 Bij wedstrijden of evenementen waar, naar het oordeel van de verhuurder, een groot aantal bezoekers is te verwachten, of anderszins speciale voorzieningen nodig zijn, zullen de uit hoofde van (brand)veiligheid en handhaving van de openbare orde door de brandweer, politie en/of de Gemeente te maken extra kosten ten laste van huurder komen. Het maximum gelijktijdig toe te laten aantal bezoekers wordt bepaald door de gemeentelijke vergunning.

 1. Risico en aansprakelijkheid

5.1 Het gebruik van een accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico van de huurder. Dat geldt evenzeer in geval de huurder een gebrek of beschadiging aan de accommodatie constateert en toch ervan gebruik gaat maken.

5.2 Huurder dient gebreken van de accommodatie en ook beschadigingen aan de accommodatie terstond na constatering te melden aan personeel dat in opdracht van verhuurder werkzaam is.

5.3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie tenzij huurder aantoont dat hem en de personen die voor zijn risico of verantwoording komen dienaangaande geen schuld noch enige nalatigheid is te verwijten en hij deze schade overeenkomstig het bepaalde onder 5.2 terstond heeft gemeld of tenzij sprake is van slijtage ten gevolge van normaal gebruik.

5.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor (letsel)schade toegebracht aan huurder, andere gebruikers of aan derden door het optreden of de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken van de accommodatie of ten gevolge van het gebruik dat van de accommodatie wordt gemaakt, behalve in geval van opzet of grove schuld van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde.

5.5 Iedere storing in het huurgenot van huurder ten gevolge van handelingen van derden of omstandigheden buiten de macht van verhuurder waardoor huurder niet het genot van het gehuurde heeft dat hij bij aanvang van de huurovereenkomst daarvan mocht verwachten, zal niet kunnen worden aangemerkt als een gebrek aan het gehuurde.

5.6 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder voor het zoek raken, beschadigen of diefstal van materialen en/of eigendommen van huurder, gebruikers, en andere derden op of binnen een accommodatie is uitgesloten, tenzij dienaangaande verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.

5.7 De huurder moet zich ervan bewust zijn dat het gebruik van sportmateriaal dat in de accommodatie aanwezig is oordeelkundig gebruikt moet worden.

5.8 De verhuurder draagt zorg voor voldoende EHBO-voorzieningen.

 1. Specifieke bevoegdheden van verhuurder

6.1 De openingstijden van de accommodatie en zo nodig specifiek van de horecaruimte daarvan worden door de verhuurder bepaald en zij zal ervoor zorgdragen dat het schema van openings- en sluitingstijden tijdig gepresenteerd wordt.

6.2 Ten behoeve van de uitvoering van onderhoud- en herstelwerkzaamheden, en ook indien bijzondere andere oorzaken dit noodzaken, is verhuurder bevoegd de accommodatie of een gedeelte daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen.

6.3 Verhuurder is bevoegd het gebruik van de accommodatie ten hoogste tweemaal per seizoen te onderbreken voor incidentele activiteiten of evenementen. Hiervan wordt huurder telkens tenminste 30 dagen, van tevoren in kennis gesteld. (geldt niet voor de gravelbanen)

6.4 Huurder kan aanspraak maken op restitutie van huur in geval van buiten gebruikstelling of onderbreking als bedoeld onder 6.2 en 6.3.

 1. Betaling van de huur; verzuim en ontzegging

7.1 De door huurder verschuldigde huur dient uiterlijk op de in de overeenkomst en/of factuur bepaalde datum door huurder te zijn voldaan, bij gebreke waarvan huurder van rechtswege in verzuim is.

7.2 Indien huurder in verzuim is met tijdige betaling van ingevolge de overeenkomst en/of factuur door hem verschuldigde bedragen, wordt huurder daarover aan verhuurder de wettelijke rente verschuldigd.

7.3 Indien huurder in verzuim is met tijdige betaling van enig ingevolge de overeenkomst en/of factuur door hem verschuldigd bedrag, enige bepaling van de overeenkomst ondanks aanmaning niet nakomt, het gebruik van het gehuurde staakt, de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, hij wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd, dan wel de accommodatie voortijdig feitelijk mocht hebben verlaten, heeft verhuurder het recht aan huurder het verdere gebruik van de accommodatie geheel of voor een bepaalde periode te ontzeggen, onverminderd het recht van verhuurder alsdan de overeenkomst om die reden tussentijds te beëindigen.

7.4 Indien huurder in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en/of factuur komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder. Indien het verzuim van huurder de betaling van enig geldbedrag betreft, belopen de buitengerechtelijke kosten 15% van het door huurder verschuldigde.

 1. Overdracht van rechten en plichten

8.1 Verhuurder is bevoegd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen. Hij zal zijn huurders daarover indien mogelijk tijdig informeren.

8.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan zijn rechten en/of verplichten uit de huurovereenkomst aan een derde over te dragen.

 1. Specifieke huurvoorwaarden

Park Startbaan kent contracthuur en losse (incidentele) huur voor zowel biljart, tennis als padel. Voorbeelden van contracthuur zijn de winterhuur van de indoor-tennisbanen (periode 1 oktober tot en met 31 maart), of de zomerhuur van de (indoor)tennisbanen gedurende het zomerseizoen of een deel daarvan. De kwartaalcontracten biljart en padel zijn ook een vorm van contracthuur. Kwartaalcontracten biljart en padel volgen het kalenderkwartaal.

Contracthuur

9.1 Contracthuur dient vooraf aan de periode te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.

9.2 De contracthuur is tijdens de looptijd niet op datum annuleerbaar noch opzegbaar, in zijn geheel of voor de rest van de looptijd, noch zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder overdraagbaar.

9.3 Restitutie van een deel van de huursom vindt naar rato plaats uitsluitend indien een contract-uur op een erkende feestdag valt dan wel indien artikel 6 van toepassing is.

Incidentele huur

9.4 Incidentele huur dient altijd vooraf te worden voldaan.

9.5 Incidentele huur is annuleerbaar tot 24 uur tevoren, dan vindt restitutie plaats van het huurbedrag.

9.6 Restitutie van de huursom van incidentele huur vindt ook plaats indien artikel 6 van toepassing is.

Nadrukkelijk maar ten overvloede wordt hier vermeld dat weersomstandigheden bij padel nooit een reden voor restitutie vormen. Het risico van slechte weersomstandigheden bij het spelen van padel ligt geheel bij de huurder en dient de huurder zelf in te schatten. Indien door slechte weersomstandigheden de padelbaan onbespeelbaar wordt, is er wel recht op restitutie.

Specifieke voorwaarden voor de huur van de indoor tennishallen, biljarttafels en padelbanen

 1. Algemeen

10.1 Dit hoofdstuk is, naast hoofdstuk Algemene Voorwaarden, van toepassing in geval de huur betrekking heeft op de binnen-tennishallen, biljarttafels in het biljartcentrum en de padelbanen;

10.2 Het is huurder niet toegestaan gebruik te maken van andere dan in de overeenkomst of factuur omschreven ruimtes.

 1. Orde en veiligheid

11.1 Huurder kan worden gevraagd een ordecommissie aan te wijzen die tijdens het gebruik toeziet op het bewaren van de orde, veiligheid en netheid bij het gebruik door huurder van de accommodatie.

11.2 Indien art. 11.1 van toepassing is, draagt huurder ervoor zorg dat tijdens het feitelijk gebruik van de accommodatie tenminste een lid van de ordecommissie aanwezig is, die beschikt over een geldig EHBO-diploma.

 1. Risico en aansprakelijkheid

12.1 De verhuurder laat regelmatig de sportinventaris van de accommodatie keuren door een extern onafhankelijke partij waarbij de huurder/gebruiker er van uit mag gaan dat de inventaris veilig is bevonden. De sportinventaris dient op een juiste manier gebruikt te worden conform art. 5.7.

12.2 Voor het eventueel verstrekken van een sleutel van de toegangsdeur van de accommodatie zal aan huurder een waarborgsom in rekening worden gebracht, welke waarborgsom bij beëindiging van de overeenkomst en na inlevering van de sleutel aan huurder zal worden gerestitueerd. Bij verlies van de sleutel vervalt de borgsom.

 1. Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de indoor-tennishallen

13.1 Huurder draagt er zorg voor dat de speelvloer niet anders wordt betreden dan met speciaal daarvoor geschikte (binnen)sportschoenen. Deze schoenen mogen niet voorzien zijn van zwarte of streeptrekkende zolen.

13.2 Huurder draagt er zorg voor dat de vloer van de accommodatie niet wordt beschadigd en in het bijzonder niet wordt belast door puntbelasting of scherpe of streeptrekkende voorwerpen.

Huishoudelijk reglement Park Startbaan

 1. Algemeen

1.1 Dit huishoudelijk reglement dient door een iedere gebruiker of bezoeker die zich in of op een accommodatie bevindt te worden nageleefd. De bepalingen van de algemene en specifieke huurvoorwaarden zijn van toepassing, voor zover daar in dit reglement niet expliciet van wordt afgeweken.

1.2 Voor het gebruik van het biljartcentrum geldt een specifiek huishoudelijk reglement.

 1. Gedragsregels

2.1 Algemene gedragsregels

Gebruikers moeten zich op de accommodatie houden aan de volgende regels:

 1. gepaste kleding dragen;
 2. geen overlast bezorgen aan medegebruikers, andere derden of het personeel;
 3. geen overlast veroorzaken door het meenemen van huisdieren. Honden dienen buiten het terrein van Park Startbaan te worden uitgelaten. Uitwerpselen van dieren dienen door de begeleider zelf te worden opgeruimd zowel binnen als buiten. Huisdieren dienen ten allen tijde aan de lijn te worden gehouden.
 4. de aanwijzingen van het personeel en bestuursleden stipt opvolgen en zich overigens correct gedragen;
 5. geen drugs verhandelen; geen (hard) drugs gebruiken (overtreding leidt tot inschakeling van de politie);
 6. geen enkel soort wapen bij zich dragen of tonen (overtreding leidt tot inschakeling van de politie);
 7. geen gas gevulde ballonnen of andere licht ontvlambare vloeistoffen meebrengen;
 8. alleen op de daarvoor bestemde plaatsen (clubhuis en terras Sportcafé) eten en drinken nuttigen;
 9. geen glaswerk, blik, bestek of servies meenemen naar de buitenbanen (padel en tennis);
 10. de eigen rommel opruimen, kleedkamers schoon achterlaten, bijdragen aan een schone omgeving.
 11. niet roken op alle plaatsen van de accommodatie, binnen en buiten.

2.2 Gebruik van vloer en materialen binnensportaccommodaties, gebruikers zullen:

 1. de speelvloer alleen betreden met speciaal daarvoor geschikte schone sportschoenen, met name bij de aanwezigheid van gravel schoenzolen extra reinigen. Deze schoenen mogen niet voorzien zijn van zwarte of streeptrekkende zolen;
 2. de speelvloer niet belasten met puntbelasting of door scherpe of streeptrekkende voorwerpen.
 3. De accommodatie uitsluitend gebruiken voor de beoefening van de tak van sport waarvoor de accommodatie bestemd is.

2.3 Gebruiksregels voor de buiten-tennis- en padelbanen; gebruikers zullen:

 1. de tennis- en padelbanen uitsluitend gebruiken voor de beoefening van de tak van sport waarvoor de banen zijn bestemd;
 2. na afloop van gebruik van de tennis-buitenbanen de gravelbaan slepen;
 3. tennis- en padelballen die over het hek zijn gegaan ophalen via de gebruikelijke route.
 1. Bij wangedrag

3.1 Een gebruiker die zich naar het oordeel van de in opdracht van verhuurder werkzame personen (personeel) niet houdt aan de in de algemene voorwaarden en/of in dit reglement gestelde regels dan wel zich anderszins schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag tegenover personeel of medegebruikers kan door het personeel of bestuurders worden uitgezet. Dit al dan niet gepaard gaande met andere maatregelen zoals een tijdelijk of duurzaam toegangsverbod.

3.2 In geval van misdragingen gepaard gaande met lichamelijk geweld, discriminerend gedrag, bedreiging en/of ongewenst onzedelijk gedrag, zoals ongewenste intimiteiten, wordt altijd en direct de politie ingeschakeld.

 1. Risico en aansprakelijkheid

4.1 Het gebruik van de sportaccommodatie geschiedt voor eigen rekening en risico van gebruikers.

4.2 Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder voor directe dan wel indirecte (letsel)schade ten gevolge van het gebruik van de sportaccommodatie is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld door verhuurder, haar personeel of namens haar ingeschakelde derden.

4.3 Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder voor het zoekraken, beschadigen of diefstal van materialen en/of eigendommen van de gebruiker is uitgesloten.

Huishoudelijk reglement Biljartcentrum Startbaan

Inleiding:

Park Startbaan is als verhuurder verantwoordelijk voor de faciliteiten van het biljartcentrum. Meerdere verenigingen maken gebruik van de biljartfaciliteiten. Jaarlijks wordt minimaal eenmaal een gemeenschappelijk overleg gehouden met bestuur van Park Startbaan en vertegenwoordigers van alle biljartclubs, waarin o.a. terugblik, financiële stand van zaken en lopende acties en voorgenomen beleid aan de orde komen.

 1. Algemeen

1.1 Dit huishoudelijk reglement dient door een iedere gebruiker of bezoeker die zich in of op een accommodatie bevindt te worden nageleefd. De bepalingen van de algemene en specifieke huurvoorwaarden zijn van toepassing, voor zover daar in dit reglement niet expliciet van wordt afgeweken.

1.2 Voor het gebruik van het biljartcentrum geldt een specifiek huishoudelijk reglement.

 1. Gedragsregels

2.1 Algemene gedragsregels

Gebruikers moeten zich op de accommodatie houden aan de volgende regels:

 1. gepaste kleding dragen;
 2. geen overlast bezorgen aan medegebruikers, andere derden of het personeel;
 3. geen dieren meenemen of toelaten tenzij specifiek overlegd is (minder validen);
 4. de aanwijzingen van het personeel stipt opvolgen en zich overigens correct gedragen;
 5. geen drugs verhandelen; geen (hard) drugs gebruiken (overtreding leidt tot inschakeling van de politie);
 6. geen enkel soort wapen bij zich dragen of tonen (overtreding leidt tot inschakeling van de politie);
 7. geen gas gevulde ballonnen of andere licht ontvlambare vloeistoffen meebrengen;
 8. alleen op de daarvoor bestemde plaatsen (niet aan de speeltafels) eten en drinken nuttigen;
 9. geen glaswerk, blik, bestek of servies meenemen naar de biljarttafels;
 10. eigen eet- en speelgerei opruimen, bijdragen aan een schone omgeving.
 11. niet roken, met uitzondering van de buitenruimte aan de noordzijde van het biljartcentrum.

2.2 Gebruik van vloer en materialen biljart-accommodaties, gebruikers zullen:

 1. De accommodatie uitsluitend gebruiken waarvoor de accommodatie bestemd is, biljarten.
 2. Zoveel mogelijk bijdragen aan goed onderhoud van het speelmateriaal (speelballen, lakens, etc.)
 3. Niet eten of drinken boven de biljarttafels

2.3 Statuten en huishoudelijk reglement per biljartvereniging:

 1. Voor het gebruik van het biljartcentrum geldt een specifiek huishoudelijk reglement.
 1. Bij wangedrag

3.1 Een gebruiker die zich naar het oordeel van de in opdracht van verhuurder werkzame personen (personeel) niet houdt aan de in de algemene voorwaarden en/of in dit reglement gestelde regels dan wel zich anderszins schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag jegens personeel of medegebruikers kan door het personeel worden uitgezet. Dit al dan niet gepaard gaande met andere maatregelen zoals een tijdelijk of duurzaam toegangsverbod.

3.2 In geval van misdragingen gepaard gaande met lichamelijk geweld, discriminerend gedrag, bedreiging en/of ongewenst onzedelijk gedrag, zoals ongewenste intimiteiten, wordt altijd en direct de politie ingeschakeld.

 1. Risico en aansprakelijkheid

4.1 Het gebruik van de accommodatie geschiedt voor eigen rekening en risico van gebruikers.

4.2 Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder voor directe dan wel indirecte (letsel)schade ten gevolge van het gebruik van de accommodatie is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld door verhuurder, haar personeel of namens haar ingeschakelde derden.

4.3 Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder voor het zoekraken, beschadigen of diefstal van materialen en/of eigendommen van de gebruiker is uitgesloten.