Park Startbaan 2023 – Clubhuis

Vernieuwing clubhuis

Programma van eisen voor de vernieuwing van het clubhuis

In maart 2023 heeft het bestuur van Park Startbaan een “bouwteamovereenkomst” met aannemer AvoKoenen gesloten. Aan deze overeenkomst ligt een globaal programma van eisen ten grondslag. Dit globale programma staat hieronder beschreven. De nadere detaillering volgt in de fase hierna.

Bij de overname van het tennispark was duidelijk dat de huidige serre niet meer voldeed, klimatologisch was hij maar beperkt bruikbaar (of te koud of te warm) en de diverse schuifpuien zijn versleten. Anderzijds heeft de serre qua ruimte wel degelijk een functie in het totaal van het clubhuis, deels als verkeersruimte tussen clubhuis en terras en deels als zitgelegenheid in zomer en winter. Daarnaast heeft de serre een functie bij de lichttoetreding in het clubhuis.

Met het vernieuwen van de serre ontstaat de mogelijkheid om het clubhuis te herontwikkelen om daarmee de betrokkenheid van het clubhuis op de buitenbanen te verbeteren. In de huidige situatie is er vanuit het clubhuis niet of nauwelijks contact met de banen.

Bij de start van het ontwerpproces voor de herontwikkeling van het clubhuis heeft dat geleid tot de volgende uitgangspunten:

 1. De ruimte van de serre dient minimaal vervangen te worden;
 2. Deze ruimte zou dan dwars op het clubhuis in plaats van in het verlengde van het clubhuis geplaatst moeten worden;
 3. Met de nieuwe uitbouw moet ook ruimte gemaakt worden voor overlegruimte(n) die ook op de banen betrokken zijn, zo mogelijk multifunctioneel;
 4. De bestaande kantoorruimten moeten minimaal terugkomen in het ontwerp;
 5. Het voorzien in opslagruimte, o.a. voor de horeca.

Aan deze uitgangspunten dient vervolgens toegevoegd te worden dat de te bouwen ruimte blijft binnen het bestemmingsgebied ‘sport’, d.w.z. dat er niet gebouwd kan worden in de ‘groen’-bestemming langs het water die het tennispark scheidt van de Beneluxbaan. Tevens moeten de met de gemeente overeengekomen gronduitgifte-grenzen eerbiedigd worden.

 

Voor het ontwerp van de nieuw te ontwikkelen uitbouw van het clubhuis betekent dit:

 1. Het minimaal terug laten komen van de nu aanwezige, relevante oppervlakken:
 • De huidige serre van ca. 65 m2
 • De bestuurskamer van ca 50 m2 (incl. opslagruimten)
 • Het huidige kantoor van Herman van 12 m2 en het verdwenen kantoor in het keukengebied van ca. 8 m2
 • Vanuit de huidige overgang tussen clubhuis en serre moet de nieuwbouw aldus minimaal 115 m2 ruimte omvatten, waarbij de oude bestuurskamer mogelijkheid biedt voor extra kantoorruimte, opslag en of nieuw toe te voegen functies
 1. In het ontwerp dient de uitbouw:
 • De verbinding te leggen tussen clubhuis, terras en buitenbanen;
 • Deze verbinding moet zowel voortkomen uit de ligging van de uitbouw als aan een transparante vormgeving;
 • Door de bar richting uitbouw te verplaatsen wordt deze betrokkenheid versterkt; de bar wordt dan meer op het terras betrokken en dat vraagt ook extra verkeersruimte als onderdeel van uitbouw. Nb: bij de keukenrenovatie is hier al op ingespeeld;
 • In de vormgeving en materiaalkeuze moet enerzijds de nieuwe en moderne uitstraling van het park tot uiting komen, en anderzijds moet het bijdragen aan de gewaardeerde, parkachtige sfeer van een klassiek tennispark.

Met een aldus vormgegeven nieuwe uitbouw van het clubhuis ontstaat achter de uitbouw een extra, meer besloten terrasruimte. Voor de functionele invulling hiervan bestaan diverse ideeën. In ieder geval vraagt deze ruimte om toegankelijkheid vanuit de nieuwe uitbouw, maar ook om een goede bereikbaarheid langs de buitenzijde van de uitbouw. Bij dat laatste geldt weer de voorwaarde dat het binnen de sportbestemming opgelost dient te worden en dat daarbij de eigendomsgrenzen gerespecteerd dienen te worden.

Naast deze ontwerptechnische uitgangspunten is de lichttoetreding tot het clubhuis een punt van aandacht. De vernieuwing van het kleedkamergebied heeft geleerd dat met het aanbrengen van enkele lichtkoepels veel resultaat te boeken is. In het verleden kende het clubhuis, boven de toen aanwezige zitkuil, een dak-verhoging met ramen. Nader onderzoek zal verricht worden naar de mogelijkheden om deze lichttoetreding te reactiveren, dan wel in een nieuwe vorm aan te brengen.

Naast deze ruimtelijke eisen is van belang dat tijdens de uitvoering van werken de business zoveel als mogelijk door moet kunnen gaan. Dat geldt zowel voor het gebruik van het clubhuis door de diversiteit aan gebruikers als voor de bedrijfsvoering van de horeca.

De planning

Met de aannemer AvoKoenen is de volgende planning gemaakt:

 • Voorbereidende documenten en tekeningen voor de vergunning in maart en april 2022;
 • Vergunningsaanvraag bij de Gemeente in mei 2022;
 • Vergunningsafgifte uiterlijk in augustus 2022;
 • Start bouw oktober 2022;
 • Oplevering maart 2023.

Op basis van deze planning zal de bouw in het winterseizoen plaatsvinden en klaar zijn voordat het buitenseizoen begint. De werkzaamheden in het oude deel van het clubhuis kunnen dan aansluitend plaatsvinden als de nieuwbouw al te gebruiken is, na 1 april 2023 dus. Uiteraard is dit nog een grofmazige (en ook een optimistische) planning. We werken nog aan alternatieve scenario’s voor als er onverhoopt tegenvallers ontstaan.